5. תצלום תעודות זהות של המוכרים והרוכשים -ת.ז כולל ספח פתוח, מי שאינו אזרח ישראלי יצרף תצלום של דרכון בתוקף.

6 ולהעביר את סעיף5 לסעיף 6  לדווח על כתובתם החדשה של המוכרים.