( ע"פ תקנה 7 (1-5) לתקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט – 1999 )

מידע אודות כלל הבקשות למידע מספר אחוז
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 18 72%
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 1 4%
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 1 4%
המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית 2 8%
הרשות הנחתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית אחרת 3 12%
סה"כ 25

100%

מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו – 1

העילה – מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

זמני טיול מספר אחוז
עד 15 יום 16 64%
בין 16 ל-30 יום 6 24%
בין 31 ל-60 יום 1 4%
בין 61 ל-120 יום 1 4%
מעל 120 יום 1 4%
סה"כ 25 100%