דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2019

( ע"פ תקנה 7 (1-5) לתקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט – 1999 )

מידע אודות כלל הבקשות למידע

מספר

אחוז

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

28

85%

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

4

12%

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

1

3%

המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית

0

0%

הרשות הנחתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית אחרת

0

0%

סה"כ:

33

100%

מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו – 1 ע"פ סעיף 8 (1) לחוק

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

זמני טיול

מספר

אחוז

עד 15 יום

18

55%

בין 16-ל-30 יום

6

18%

בין 31-ל-60 יום

1

3%

בין 61-ל-120 יום

8

24%

מעל 120 יום

0

0%

סה"כ:

33

100%