הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצה המקומית בני עי"ש

מנהלת הבחירות למועצה מקומית בני עי"ש

שם הרשות המקומית: בני עי"ש

מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ביום שלישי  בכ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018),מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא  9 (תשע).

המועד והמקום להגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשולמנהלת הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, י"ז בתשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
  • יום חמישי, י"ח בתשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש למנהלת הבחירות בלבד  במשרדי המועצה המקומית, בכתובת רחוב הכהנים 4 בני עי"ש, בקומה השנייה, בלשכת המנכ"ל.   

חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גביחוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

חוברות אלה ניתן  להשיג במקומות הבאים:

במועצה מקומית בני עי"ש, רחוב הכהנים 4,  קומה שנייה, לשכת מנכ"ל, בין השעות : 09:00 ל 13:00. בימי חול בלבד. יודגש כי בחול המועד לא תתקיים חלוקת חוברות.  

בנוסף,  ביום 12.9.18 בין השעות 17:00 – 18:00, בבניין המועצה, רח' הכהנים 4, בני עי"ש

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעתהמועמד או רשימת המועמדים.
בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהלת הבחירות בתאריכים הבאים: 12.9.18  בשעה 17:00 בבניין המועצה, קומה שניה .

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים.
במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה.
בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת.
כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בבני עי"ש  הוא9 כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ 3   מועמדים ולא יותר מ18 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית הוא 5990 (נכון למועד זה),מספר התומכים של רשימת    מועמדים חייב להיות לא פחות מ120 בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ180 בהתאם לסעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

עירבון

הואיל ומספר התושבים בבני עי"ש הוא7622 (נכון למועד זה) סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות  הוא 8,000 ש"ח וזאת בהתאם ל38א לחוק הבחירות. הערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 8,000 ש"ח בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהלת הבחירות תקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום  21 באוקטובר  2018 בין השעות 16:00- 18:00 במקום: מועצה מקומית בני עי"ש, רחוב הכהנים 4, לשכת מנכ"ל, קומה שנייה.

טופס להודעה על התקשרות בין רשימות מועמדים נקבע בתקנות.

דוגמת טופס זה נמצא בספר דיני בחירות לרשויות המקומיות מהדורת 2018, עמ' 117, טופס מס' 6-תקנה מס' 12.

כן ניתן לקבלו במועצה מקומית בני עי"ש, רחוב הכהנים 4,  קומה שנייה, לשכת מנכ"ל, בין השעות : 09:00 ל 13:00. בימי חול בלבד ועד ליום 20.9.2018

מודעה זו מפורסמת גם באתר המועצה המקומית בני עי"ש בכתובת www.bney-ayish.muni.il 

‏יום שלישי 21 אוגוסט 2018, ‏י' אלול, תשע"ח                                                                                                                                                 

שירלי רייסין ששון

מנהלת הבחירות, מועצה מקומית בני עי"ש