הנדון: רשימת הכינויים והאותיות "התפוסות" ו"הפנויות" על ידי סיעות הכנסת ה-20

קישור למסמך המקור: לחצו כאן


בהתאם לסעיף 39(ג( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965( להלן – חוק הבחירות לרשויות(, אני מתכבדת להודיעכם כדלהלן:

  1. סעיפים 39(ג) ו-(ג1 )לחוק הבחירות לרשויות קובעים לאמור - "(ג) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, או שמפלגה היתה מסומנת בהם, אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה או אותה מפלגה, ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת – בהסכמתו בכתב של בא-כוח הסיעה המאוחדת. (ג1)הוראת סעיף קטן (ג) בדבר קבלת הסכמה לסימון רשימת מועמדים: באחת מהאותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, לא תחול על רשימת מועמדים המוגשת מטעם סיעה מסיעות המועצה היוצאת אם נתקיימו כל אלה: (1) בבחירות למועצה היוצאת סימנה הסיעה את רשימת המועמדים שלה ביותר מאות אחת וסיעה זו מבקשת לסמן את רשימתה גם בבחירות הקרובות באותן אותיות; (2) רק אחת מהאותיות כאמור בפסקה )1 )שימשה לסימון רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, ורשימה זו היתה מסומנת ביותר מאות אחת."
  2. בנספח למכתבי זה, מופיעה רשימת האותיות והכינויים להם ישנה עדיפות לסיעות הכנסת, בהתאם להוראות החוק. הנספח כולל את שמות באי כוחן של סיעות הכנסת ואת שמות ממלאי מקומם, מהם נדרשת רשימת מועמדים לקבל אישור בכתב לצורך שימוש בכינוי, באות או באותיות כאמור.
  3. רשימה זו, בצירוף כתובות הדוא"ל של באי כח הסיעות וממלאי מקומן, תפורסם באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכתובת il.gov.bechirot.www . ועדת הבחירות המרכזית לכנסת המנהלת הכללית עמוד 2 מתוך 4
  4. רשימה זו אינה כוללת את רשימת המפלגות שמרכיבות "סיעות נפרדות", שאמורות להודיע ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 36 לחוק הבחירות לרשויות על האותיות שהן מבקשות לעשות בהן שימוש. כמו כן, הרשימה אינה כוללת את האותיות ה-"תפוסות" בכל רשות מקומית על ידי סיעות של המועצה היוצאת.
  5. ככל שהמפלגות המרכיבות "סיעות נפרדות" יעבירו ליושב ראש הכנסת הודעה לפי סעיף 26 לחוק הבחירות לרשויות, נפרסם גם אותיות אלה. אנא עקבו אחר אתר האינטרנט של הוועדה, שיעודכן בהתאם.

בכבוד רב,
אורלי עדס
המנהלת הכללית

העתקים: המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 – כב' השופט חנן מלצר.
יושב ראש הכנסת – חה"כ יואל (יולי) אדלשטיין.
שר הפנים - מר אריה מכלוף דרעי.
באי כח סיעות הכנסת ובאי כח הסיעות הנפרדות.
היועץ המשפטי לוועדת הבחירות – עו"ד דין ליבנה.
גב' ענת אסרף-חיוט, ראש אגף הפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות, משרד הפנים.
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת המנהלת הכללית.
עמוד 3 מתוך 4
א המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני אמת
חה"כ איתן כבל
חה"כ יואל חסון
ב הבית היהודי בראשות נפתלי בנט טב
השר נפתלי בנט
מר יוחאי רביבו
ג יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורה ג
מר שלמה מנחם וידיסלבסקי
מר משה שיפמן
ד הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל( ודעם
מר מנסור דהאמשה
חה"כ מסעוד גנאים
ה יש עתיד בראשות יאיר לפיד פה
חה"כ עופר שלח
מר גיל סגל
ו הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל( ודעם
מר מנסור דהאמשה
חה"כ מסעוד גנאים
ז אות פנויה
ח הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מחל

חה"כ דוד ביטן
השר יריב לוין
ט הבית היהודי בראשות נפתלי בנט – מיסודם של
האיחוד הלאומי, מפד"ל החדשה טב

י אות פנויה
כ כולנו בראשות משה כחלון כ מר יואב רפאל
ל הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מחל

חה"כ דוד ביטן
השר יריב לוין
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ל
גב' אינה זילברגלץ
חה"כ רוברט אילטוב
מ הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מחל
חה"כ דוד ביטן
השר יריב לוין
מרצ – השמאל של ישראל מרצ
מר דרור מורג
חה"כ מוסי רז
המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני אמת
חה"כ איתן כבל
חה"כ יואל חסון
נ אות פנויה
ס התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו, של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שס

השר אריה מכלוף דרעי
מר חיים ביטון
ע הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל( ודעם
מר מנסור דהאמשה
חה"כ מסעוד גנאים
פ יש עתיד בראשות יאיר לפיד פה
חה"כ עופר שלח
מר גיל סגל
צ מרצ – השמאל של ישראל מרצ
מר דרור מורג
חה"כ מוסי רז
ק אות פנויה
ר מרצ – השמאל של ישראל מרצ

מר דרור מורג
חה"כ מוסי רז
ש התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שס
השר אריה מכלוף דרעי
מר חיים ביטון
ת המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני אמת
חה"כ איתן כבל
חה"כ יואל חסון
ך אות פנויה
ם הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל( ודעם
מר מנסור דהאמשה
חה"כ מסעוד גנאים
ן אות פנויה
ף אות פנויה
ץ אות פנויה
האותיות הפנויות הן
ז, י, נ, ק, ך, ן, ף, ץ