חוזר המפקחת הארצית על הבחירות – ישיבת הזדהות ומינוי ועדת בחירות 1/2018

 לצפייה במסמך המקור: לחצו כאן

א.   ישיבת הזדהות – קביעת סיעות המועצה

שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי-כוחה ושל ממלאי מקומם נקבעים במסגרת ישיבת מועצת הרשות המקומית המכונה 'ישיבת הזדהות'.

ישיבת ההזדהות וקביעת סיעות המועצה היוצאת היא ההזדמנות של כל חבר מועצה להודיע עם איזו סיעה הוא מזדהה לקראת הבחירות הקרובות. ההזדהות היא חופשית, וחבר מועצה אינו חייב להזדהות דווקא עם הסיעה שבמסגרתה נבחר בבחירות הקודמות. חבר מועצה יכול לבחור להזדהות עם אותה סיעה, עם סיעה אחרת – ואף עם סיעה 'חדשה'. חבר מועצה יכול גם לבחור שלא להזדהות עם אף סיעה. כל חבר מועצה רשאי להזדהות במהלך ישיבת ההזדהות, גם אם אינו מתכוון להתמודד כלל בבחירות הקרובות. הזדהות עם סיעה אחרת במהלך ישיבת ההזדהות אינה נחשבת כ"פרישה" לעניין סעיף 125א לפקודת העיריות.

נזכיר כי בשלב זה נקבעים שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי כוחה ושל ממלאי מקומם – וזאת בלבד. האות והכינוי המצוינים בישיבת ההזדהות הם חסרי משמעות להמשך ואינם מקנים כל זכות לקראת הבחירות הקרובות.

לקביעת סיעות המועצה היוצאת יש חשיבות רבה:

 • ועדת הבחירות תורכב לפי ההרכב הסיעתי כפי שנקבע בשלב זה.
 • באי הכוח שנקבעים בשלב זה הם אלה שיוכלו להגיש רשימת מועמדים ללא צורך בחתימות תומכים ובערבון.
 • בנוסף, ישנן משמעויות לעניין חוק המימון.

ברשויות בהן אין מועצה נבחרת – לא תתקיים כמובן ישיבת הזדהות.

 • מועד ישיבת ההזדהות: המועד האחרון לישיבת ההזדהות הוא יום א', ה- 26.8.2018 ט"ו אלול תשע"ח. מוצע לקבוע את מועד ישיבת ההזדהות בין יום ד' ה- 22.8.2018 עד יום א' ה- 26.8.2018 . על מנהל הבחירות לוודא כי תיקבע ישיבת הזדהות, בתיאום עמו, וכי הוא יוזמן לישיבה. אם לא כונסה ישיבת הזדהות כל חבר מועצה יוכל להזדהות בכתב, בהודעה למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, עד ליום 27.8.2018. מומלץ להימנע ממצב זה, ולוודא כי תכונס ישיבת הזדהות על פי החוק.
 •  הכנות לקראת ישיבת ההזדהות: לפני הישיבה יש לבקש ממזכיר הרשות המקומית או מנכ"ל הרשות רשימה שמית של כל חברי המועצה. כך תימנע אפשרות של הזדהות גורמים שאינם חברי מועצה. נזכיר כי רק חברי מועצה רשאים להזדהות במסגרת זו.
 • ישיבת ההזדהות: במהלך הישיבה על כל חבר מועצה לומר את שמו, לאיזו סיעה משתייך ומי הוא בא כוחו וממלא מקום בא כוחו. כל אחד מחברי המועצה יזדהה בעצמו – לא באמצעות ראש הסיעה, בא כוח או כל נציג אחר. אין לרשום הזדהות שנעשתה בשמו של אדם אחר. מנהל הבחירות יהיה נוכח בישיבת ההזדהות, וימלא את טופס קביעת סיעות המועצה היוצאת על פי שנאמר במהלך הישיבה (מצ"ב כנספח). שימו לב: במקרה בו שני חברי מועצה מזדהים עם סיעה בשם זהה אך באי הכוח שונים – מנהל הבחירות ירשום אותם כשתי סיעות נפרדות; במקרה בו שני חברי מועצה מזדהים כל אחד עם סיעה בשם אחר, אך בא כוח משותף – מנהל הבחירות ירשום אותם כסיעה אחת.
 •  לאחר ישיבת ההזדהות: חבר מועצה שנעדר מישיבת ההזדהות רשאי להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה, עד ל-27.8.2018 בלבד. לאחר ההזדהות, סיעה יכולה להחליף את בא כוח הסיעה ואת ממלא מקומו בכל עת, בהודעה בכתב לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות. מלבד זאת, לא ניתן לערוך כל שינוי בכל עניין אחר הנוגע לקביעת סיעות המועצה היוצאת. שימו לב: חבר מועצה שנכח בישיבת ההזדהות לא יכול לשנות את הודעתו לאחר מכן.

דו"ח על הזדהות הסיעות

נספח א' - "דוח קביעת סיעות המועצה היוצאת- הזדהות" (מצורף) - דגשים למילוי הטופס:

 • - יש למלא את הסעיפים "הכינוי" ו"אותיות הזיהוי" באותיות דפוס בלבד, כדי להימנע מטעויות; שימו לב – לא לכל סיעה יהיה כינוי או אותיות זיהוי במועד ההזדהות; יודגש כי הכינויים והאותיות הקובעים הם אלה שייכללו בחוברת הגשת הרשימות בשלב מאוחר יותר ולא אלו הנמסרים בישיבת ההזדהות.
 • - יש להעביר קו עבה ומודגש בין סיעה לסיעה.
 • - יש לציין מתחת לשם הסיעה את סך החברים.
 • - חובה לציין בטבלה התחתונה בעמודת הסה"כ את מניין חברי המועצה ומניין המזדהים. ייתכן מצב שבו לא כל חברי המועצה יגיעו להזדהות.
 • - במהלך תהליך ההזדהות ייתכן כי יוצגו שני באי כוח שונים לאותה סיעה. יש לרשום את הסיעות כסיעות נפרדות, למרות ששמן זהה.


את הטופס המלא יש להעביר במייל לכל המאוחר עד 29.8.2018 – לתשומת ליבכם הנחיות מיוחדות לסגירת ביצוע התהליך במערכת הנד"ב

לפעולה זו הוגדרו שתי משימות במערכת הנד"ב:

אחת שתדווחו על השלמתה לאחר המועד האחרון בו ניתן להזדהות – יהיה עליכם למלא את טופס הדיווח על ישיבת ההזדהות וקביעת סיעות המועצה היוצאת באופן ממוחשב או להדפיסו ולמלאו ידנית.
לאחר המועד האחרון בו ניתן להזדהות יש לצרף את למערכת הנד"ב את הטופס ולסגור את המשימה "דיווח על הזדהות".
המידע בטפסים שיישלחו על ידכם יוקלד על ידי יחידת הפיקוח הארצית על הבחירות למערכת אביב (מערכת לניהול הבחירות).
עם סיום תהליך ההקלדה, יישלח אליכם פלט לאישור, אותו תאשרו בחתימתכם ותצרפו למערכת הנד"ב ובכך תוכלו לסגור גם את המשימה הנוספת של "אישור נתוני הזדהות".
סעיפים 125א ו-125ב לפקודת העיריות (וסעיפים 108א ו-108ב המקבילים להם בצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950) קובעים כי חבר מועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר מחברותו במועצה בתוך 30 יום לא ייכלל בבחירות למועצה שלאחריה ברשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת או סיעה של הכנסת (אלא רק בתור רשימה חדשה). מדובר כמובן רק בפרישה במהלך הקדנציה, לפני ישיבת ההזדהות.|
מעבר של חבר מועצה מסיעה לסיעה שנעשה במהלך ישיבת ההזדהות אינו מהווה פרישה לעניין זה.
פרישה היא הודעה על פרישה מסיעה או הצבעה בניגוד לעמדת הסיעה בעניינים מסוימים.
יודגש כי דבר פרישתו של חבר מועצה ייקבע בידי ראש הרשות המקומית, על יסוד בקשה בכתב ולאחר שנערך שימוע בעניין זה, ואין די בכך שחבר המועצה עצמו או חברי סיעתו האחרים הודיעו על הפרישה.

עד לישיבת ההזדהות על ראש הרשות המקומית למסור למנהל הבחירות הודעה בכתב על חברי מועצה שפרשו מסיעתם. הודעה זו תכלול את הפרטים הבאים:
שמו של חבר המועצה הפורש;
שם הסיעה ממנה חבר המועצה פרש (הסיעה במסגרתה נבחר חבר המועצה);
המועד בו קבע ראש הרשות (או בית המשפט) את דבר הפרישה;
העתק מקביעתו של ראש הרשות לגבי כל פרישה (הקביעה המקורית שניתנה "בזמן אמת").
 יצוין כי פרישה משותפת של קבוצה בת שלושה חברים מסיעה (או שני חברים, אם מדובר בסיעה של שלושה חברים) שנעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת הכהונה אינה מהווה "פרישה" אלא "התפלגות", וכל האמור לעיל אינו חל במקרה כזה.

ב.   ועדת בחירות

לפי החוק, על המועצה לבחור ועדת בחירות לא יאוחר מ-כ' באלול התשע"ח, 31.8.2018. שימו לב שמדובר ביום שישי, ולכן כדאי להקדים את מועד הבחירה.
ניתן לבחור את ועדת הבחירות החל ממועד ההזדהות.
ועדת הבחירות מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה, כפי שנקבעו בישיבת ההזדהות.
מספר נציגי כל סיעה בוועדת הבחירות יהיה כמספר חברי הסיעה בהזדהות.
לכל חבר ועדת בחירות יהיה ממלא מקום קבוע. חברי ועדת הבחירות ימונו רק מקרב בעלי זכות הבחירה באותה רשות מקומית.
המועצה תבחר את יו"ר ועדת הבחירות מבין חברי הוועדה.
עד יום ה' 30.8.2018 יש לדווח למפקחת הארצית על הבחירות באמצעות מערכת נד"ב כי המועצה בחרה או לא בחרה בוועדת בחירות.
ראש הרשות המקומית יעביר, באמצעות מנהל הבחירות, הודעה על בחירת ועדת הבחירות.
ברשויות מקומיות בהן לא מכהנת מועצה נבחרת ימנה השר ועדת בחירות; מנהלי הבחירות ברשויות אלה יקבלו הנחייה נפרדת.
עם בחירת ועדת הבחירות יש לקבוע מועד לישיבה הראשונה.
מנהל הבחירות ישתתף בכל ישיבה של ועדת הבחירות.
יש לוודא ולתאם זאת מול ועדת הבחירות.
בישיבה הראשונה של ועדת הבחירות יש לערוך התייעצות בעניין קביעת מקומות הקלפי.

ג.    מידע מפנקס הבוחרים - לציבור

יחידת הפיקוח הארצי תעמיד לטובת הציבור החל מתאריך  09.08.2018  מרכז מידע טלפוני במסגרתו יינתן מענה לפניות הציבור בנוגע להיכללות בפנקס הבוחרים והפרטים הרלוונטיים לפונה, הכלולים בו.
להלן מספרו טל'  1-800-222-290.
השירות ניתן באמצעות מענה אנושי וכן באמצעות מענה קולי ממוחשב, מערכת מסרונים ופקסימיליה לכבדי שמיעה. פרטים נוספים יפורסמו באמצעי התקשרות.
שינויי מען שיעודכנו ברשות האוכלוסין עד לתאריך 20.09.18 ייכללו בפנקס הבוחרים הסופי, חשוב להדגיש שיש לבצע את השינויים בהקדם לאור חופשות החגים.
עדכון מען ופרטי רישום אחרים נעשה באמצעות לשכות רשות האוכלוסין, פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין וההגירה – http://www.piba.gov.il.

ד.   מסירת מידע פנקס - למתמודדים

 

 

בסעיף 16 לחוק הבחירות מוסדר הנושא של מסירת מידע מפנקס הבוחרים. בעניין זה קובע החוק כי כל מתמודד יוכל לקבל קובץ של "מידע פנקס" וכן מידע בדבר אזורי הקלפי. "מידע פנקס" הנו קובץ הנגזר מקובץ פנקס הבוחרים וכולל מידע ונתונים על הבוחרים וכן מידע בדבר אזורי הקלפי. שליפת קובץ הפנקס ממרשם האוכלוסין מתבצעת במועדים הקבועים בחוקי הבחירות: שליפה ראשונה מתבצעת  150 יום לפני יום הבחירות כ' סיון תשע"ח (03.06.2018)  ושליפה שנייה (פנקס סופי) 40 יום לפני יום הבחירות י"א תשרי תשע"ח (20.9.2018) הקובץ נמסר לכל סיעה בכנסת, לכל סיעה ברשות המקומית  ולכל נציג של רשימת מועמדים חדשה שצירף חתימות של בוחרים (50 במועצה מקומית, 100 בעירייה) התומכים במועמדותו. הקובץ נמסר במדיה מגנטית בלבד, ואיננו כולל  שדה של שנת לידה.  

 

 

טפסי הבקשה ופירוט ההנחיות מופיעים באתר משרד הפנים בכתובת www.moin.gov.il

 

 

(א)

טופס בקשה של סיעה יוצאת - על הטופס צריכים לחתום כל חברי הסיעה וכן האחראי מטעמם לטיפול במידע. נבקש כי תודיע לסיעות בישיבת ההזדהות על זכותן לקבל קובץ כאמור.

 

 

(ב)

טופס בקשה של נציג רשימת מועמדים חדשה - יש למלא את הטופס ולצרף חתימות בוחרים.

את הטופס המקוון בצירוף החתימות יש לשלוח בדוא"ל: pinkas@moin.gov.il.

מידע הפנקס בשלב זה נמסר לפונים, על ידי יחידת הפיקוח הארצי על הבחירות, במטה בירושלים. עם סגירת פנקס הבוחרים (20.09.18) יונפקו דיסקים נוספים שיועברו לפונים באמצעות מנהלי הבחירות ועל כך תועבר הנחייה בהמשך.

ה.   תעמולת בחירות

 1. תלונות בעניין תעמולת בחירות

ככלל, חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 אינו מקנה למפקחת הארצית על הבחירות או למנהל הבחירות סמכויות לטיפול בענייני תעמולה. ואולם, מטבע הדברים יגיעו אליכם פניות הנוגעות לתעמולה, לרבות תעמולה האסורה על פי הדין, ולכן חשוב שתדעו כיצד להנחות את הפונים.

אם הפנייה היא בדבר תעמולה אסורה לכאורה שעומדת להתרחש, או פעולה אסורה לכאורה שעודנה מתרחשת ניתן להגיש עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, על פי הנוהל שנקבע לעניין זה.

אם הפנייה היא בדבר פעולה אסורה לכאורה שנעשתה ניתן להגיש תלונה למשטרת ישראל, האמונה על טיפול בעבירות פליליות.           

נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) מפורסם באתר ועדת הבחירות המרכזית וכן בספר דיני הבחירות שיחולק לכם בהמשך. הנוהל מצורף גם לחוזר זה, ומוצע לחלקו לחברי ועדת הבחירות וכן להפנות אליו את הפונים אליכם בתלונות הנוגעות לתעמולת בחירות אסורה.

נספח ב'–הוראות הבחירות דרכי תעמולה סדרי הדין בבקשות ועררים

 1. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות ברשויות המקומיות

לקראת הבחירות פרסם מנכ"ל משרד הפנים חוזר מנכ"ל מיוחד מספר 5/2018 הכולל את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא. יש להקפיד על הנחיות אלה ככתבן וכלשונן.

נספח ג' - חוזר מנכ"ל 5/2018 בעניין הנחיות לקראת הבחירות ברשויות המקומיות

ו. מימון בחירות

ע"פ חוק המימון, כל סיעה ורשימה זכאית לקבל מימון בחירות בהתאם למנדטים שזכתה בהם במועצה ובהתאם לתוצאות הבחירות לראש הרשות. טופסי מימון מקוונים להגשת בקשת מימון נמצאים באתר. יש להגיש את בקשת המימון לא יאוחר מ-25.10.2018  (5 ימים לפני הבחירות). יש להדגיש לבאי כח הרשימות כי הגשת בקשה היא תנאי לקבלת מימון לאחר הבחירות ולא רק אפשרות לקבלת מקדמה.

שאלות בנושא המימון יש להפנות למחלקת המימון ביחידה לפיקוח ארצי על הבחירות בטלפון: 02-5955954/47

ז.    מידע באתר משרד הפנים

באתר משרד הפנים יש מידע רב ומפורט בנושא הבחירות, בין השאר בעניין מידע פנקסשאלות ותשובותלוח זמניםנוהל גיוס מזכירים וכו'. מוצע להפנות את חברי ועדת הבחירות ואת המועמדים לאתר האינטרנט לקבלת המידע. כתובת האתר האינטרנט של משרד הפנים –www.moin.gov.il

מוצע להפנות את הפונים אליכם בנושאים אלה לקבל את המידע הרלוונטי באתר האינטרנט של המשרד. לאורך מערכת הבחירות יועלה לאתר מידע נוסף.

 סיכום הפעולות

סיכום הפעולות שעל מנהל הבחירות לבצע לפי חוזר זה:

 • קביעת ישיבת מועצה להזדהות
 • קבלת דיווח מראש הרשות על פרישה – עד ישיבת ההזדהות
 • השתתפות בישיבת ההזדהות – מומלץ בין 22.8.2018 ל-26.8.2018
 • העברת טופס דיווח על קביעת סיעות המועצה – עד 29.8.2018
 • דיווח אם נבחרה ועדת בחירות או לא והמלצה למינוי – עד 30.08.2018
 • קביעת ישיבת ועדת בחירות ראשונה
 • קיום ישיבת ועדת בחירות ראשונה והתייעצות בנוגע למקומות קלפי

בברכה,

ענת אסרף- חיוט

המפקחת הארצית  על הבחירות