מנכ"ל המועצה- ליאור מדהלה

אודות תפקיד המנכ"ל: 


מנכ"ל המועצה הינו תפקיד סטטוטורי סמכותו ותפקידו נקבע בחוק.
מנכ"ל המועצה אחראי על ניהול כלל אגפי ומחלקות המועצה ועל ניהול מושכל של כל משאבי המועצה.

תחומי אחריות של מנכ"ל המועצה:

  • קידום ויישום מדיניות והחלטות ראש המועצה

  • יישום החלטות מליאת המועצה

  • קביעת סדרי עדיפויות וקדימויות לעבודה בהתאם למדיניות ראש המועצה

  • גיבוש מדיניות התכנון, האסטרטגי של המועצה

  • ריכוז וליווי אירגוני של ישיבות המועצה והוועדות

  • גיבוש תקציב המועצה עם גזבר המועצה ומנהלי האגפים והמחלקות

  • פיקוח על האגפים והמחלקות באמצעות ראשי האגפים והמחלקות והתיאום ביניהם

  • גיבוש מדיניות כח אדם והכנת מסגרת תקציבית למערך כח אדם במועצה

  • קידום וייזום חוקי עזר