מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

מודעה בדבר קולות פסולים

בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה – 1965(סע' 44 לכללי הבחירות ביו"ש), מובא להלן לידיעת הצבור תוכן סעיף 63 לחוק האמור (סע' 72 לכללי הבחירות ביו"ש) קולות פסולים 63.
אלה יהיו קולות פסולים :

 • פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50( ב(, במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא
  סופקה בידי מנהל הבחירות ;"

הערה 1 : בהתאם לסמכותי לפי סעיף 50(ב), קבעתי כי כל מעטפת הצבעה חייבת לשאת כסימן את חותמת המפקחת הארצית על הבחירות שתוטבע על המעטפה.

 • פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע ;
 • מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה ;
 • מעטפות הצבעה של בוחר לפי פרק ח' אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר הבחירות.
 • מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות ;
 • מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות - פסולים שני הקולות ;
 • מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד ; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים
 • אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובאו בחשבון ;
 • פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע ;
 • פתק ריק שאין עליו ולא כלום ;
 • פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה ;
 • פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות ;
 • (א) פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61(ג);
  (ב) נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1)עד (11) ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו."

הערה 2 :פתקי הצבעה מודפסים, חייבים להיות בהתאם לדוגמא שאושרה על ידי
פתק הצבעה מודפס שאינו לפי הדוגמא הוא פתק פסול.
דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו מתפרסמות בזה בהודעה נפרדת.
בהתאם לסעיף 61(ג), במקום הפתק המודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתב ידו של הבוחר אות הרשימה או האות עם הכינוי ותו לא ;
כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק.
הסבר : פתק הצבעה בכתב יד חייב להיות בכתב ידו של הבוחר.
פסקה 12(ב( לעיל קובעת כי רק פתק אחד בכתב יד של אדם מסוים הוא כשר ואם יוכח כי נמצאו פתקים נוספים בכתב יד של אותו אדם – יתר הפתקים פסולים.
בהתאם לסעיף 7(ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה – 1975 ,חל סעיף 63 הנ"ל גם על הבחירות לראש הרשות.

מובא לידיעת הציבור תוכן סעיף 7(ג( לחוק המוסיף על הוראות סעיף 63 הנ"ל:

 • על פתק ההצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו ההוראות אלה :
 • הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא ; לפי דוגמא שאישר מנהל הבחירות.
 • פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות – הקול פסול;
 • פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;
 • פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;
 • נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה - הקול פסול ;
 • נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה - פסולים שני הקולות ; 2018.10.21

שירלי רייסין ששון
מנהלת בחירות בני עי"ש
מנהלת הבחירות למועצה המקומית בני עי"ש