על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, מבקר המועצה מונה על ידי מליאת המועצה גם לתפקיד הממונה על תלונות הציבור.

על מנת לייעל את הטיפול בתלונות הציבור, קבע הממונה על תלונות הציבור במועצה זמני טיפול ומענה מרביים, כמפורט להלן:

אישור קבלת תלונה ראשוני למתלונן

בתוך פרק זמן שלא יעלה על 3 ימים ממועד קבלת התלונה.

בירור ראשוני ועדכון המתלונן על סיווג הטיפול בתלונה

בתוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימים ממועד קבלת התלונה.

קבלת התייחסות של הגורמים נשואי התלונה

בתוך פרק זמן שלא יעלה על 45 ימים ממועד קבלת התלונה.

סיום הטיפול בתלונה ועדכון המתלונן בממצאי הבדיקה

בתוך פרק זמן שלא יעלה על 60 ימים ממועד קבלת התלונה (במידה שהטיפול בתלונה דורש זמן רב יותר, יימסר במועד זה עדכון ביניים למתלונן לרבות צפי לסגירת הטיפול בתלונה).

 

חשוב מאוד:

בכל פנייה ו/או תלונה המוגשת אל הממונה על תלונות הציבור, יש למסור שם מלא של המתלונן ופרטי קשר עדכניים (מס' טלפון נייד, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים וכד'), וכן לצרף כל מסמך התומך בפרטי התלונה אשר עשוי לסייע בבירורה.

 

 

ההבדל בין "פניות הציבור" לבין "תלונות הציבור"

במועצה קיימים שני בעלי תפקידים שונים, אשר על אף השוני המהותי בתפקידים שלהם, הגדרת התפקיד שלהם עשויה לבלבל את התושבים, וע"כ ראוי לעשות סדר בדברים.

בהתאם להוראות סעיף 2(א)(1) לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הממונה על תלונות הציבור"), המועצה מינתה את מבקר המועצה גם כממונה על תלונות הציבור.

חוק הממונה על תלונות הציבור מגדיר את תפקידו ודרכי פעולתו של הממונה על תלונות הציבור, כאשר עיקר תפקידו הינו לברר תלונות של הציבור על המועצה, מוסדותיה, נושאי משרה בה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה, גופים עירוניים מבוקרים (כהגדרתם בפקודת העיריות) או מי מטעמם.

חוק הממונה על תלונות הציבור קובע, שהטיפול בתלונות הציבור יבוצע רק לאחר קבלת תלונה מפורטת בכתב ובחתימתו של המתלונן (הממונה אינו מוסמך לטפל בתלונה אנונימית), כאשר התלונה מתייחסת למעשה שפגע במישרין במתלונן עצמו, או כאשר מדובר במעשה הנוגע למתלונן אשר נעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד לדין או בניגוד לכללי המנהל התקין.

חשוב לדעת שחוק הממונה על תלונות הציבור, מונע את האפשרות לקיים בירור בתלונה שנדונה או שהוכרעה בבית המשפט. כמו-כן, לא יתקיים בירור בתלונה על עניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה, או בתלונה שכבר ניתנה בה החלטה על פי דין, או תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה נשוא התלונה וכד'.

חוק הממונה על תלונות הציבור מאפשר לברר את התלונה בכל דרך שהממונה על תלונות הציבור יראה לנכון, וקובע את חובתו של הממונה למסור את תוצאות בירורו למתלונן בתום הליך הבירור (בין אם התלונה נמצאה מוצדקת ובין אם לא).

אחת הטעויות הנפוצות בקרב הציבור, הינה חוסר ההבחנה בין תפקידו של הממונה על תלונות הציבור לתפקידו של הממונה על פניות הציבור. בעוד שתפקידו של הממונה על תלונות הציבור הינו בירור תלונות פרטניות של הציבור על המועצה, על הפועלים מטעמה ועל הגופים המבוקרים כמפורט לעיל ובחוק הממונה על תלונות הציבור, הרי שתפקידו של הממונה על פניות הציבור הינו טיפול בבעיות נקודתיות ופניות שונות המגיעות למוקד הפניות של המועצה או ישירות אל ממונה פניות הציבור.

מוקד הפניות של המועצה (מוקד 108) מהווה כתובת מרכזית לתושבי המועצה לצורך העברת פניות אודות מטרדים ומפגעים שונים בשטח המועצה, וכן מהווה יחידת שליטה ובקרה המופקדת על המענה לפניות תושבים שעניינן קבלה ומסירה של מידע על פעולות ושירותים שמספקת המועצה.

לסיכום:

הממונה על תלונות הציבור - מקיים הליך בירור על תלונות פרטניות הנוגעות לפעולות המועצה ומוסדותיה וכד' אשר גרמו לפגיעה ישירה במתלונן, ולבסוף מוציא סיכום בירור למתלונן, וכן מגיש דוח שנתי על תלונות הציבור, למליאת המועצה ולעומד בראשה.

הממונה על פניות הציבור - אחראי על המענה לפניות השונות של הציבור, באמצעות מוקד המועצה, אשר אינן כוללות תלונות פרטניות האמורות להיות מטופלות על ידי הממונה על תלונות הציבור.