לביקורת הפנימית חשיבות רבה משום שהיא נועדה לבחון באופן אובייקטיבי את פעולות המועצה, להבטיח שהמועצה פועלת על פי סדרי מנהל ציבורי תקין ולסייע לה לבצע את תפקידיה באופן יעיל וחסכוני.

הביקורת הפנימית במועצה המקומית בני עי"ש (להלן: "המועצה"), מושתתת על החובה שנקבעה בחקיקה להעסיק מבקר פנימי לביצוע עבודת הביקורת. מעמדו, תפקידיו וסמכויותיו של מבקר המועצה נקבעו בחקיקה.

מבקר המועצה נדרש לערוך ביקורת על פעילות המועצה ולהגיש לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת את ממצאיו.

המודל הסטטוטורי של הביקורת ברשויות המקומיות נועד להבטיח ביקורת מיטבית ואפקטיבית. מבקר המועצה הוא אחד העובדים הסטטוטוריים - שהרשות המקומית חייבת בהעסקתם, והוקנה לו מעמד מיוחד בחקיקה. המחוקק קבע, בין היתר, כללים שיבטיחו את עצמאותו ואי-תלותו של המבקר בראש הרשות המקומית ובבעלי התפקידים הבכירים בה.

ממצאי הביקורת וכן מסקנותיה והמלצותיה, מגובשים ומוגשים לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת במסגרת דוח מבקר המועצה אחת לשנה. לאחר קיום דיון על דוח המבקר ואימוץ המלצותיו על ידי הועדה לענייני ביקורת, מליאת המועצה מקיימת דיון לאישור המלצות הוועדה לענייני ביקורת, ובכך מעניקה תוקף מחייב להמלצותיו של מבקר המועצה.