פרטי יצירת קשר

טלפון לבירורים

טובה אהוד
מנהלת מחלקת גביה

שעות קבלת קהל: ימים א,ב,ד,ה: 8:00-13:00, יום ג': 15:00-17:30

כמו כן, ניתן לפנות למוקד העירוני 108 ותוך 24 שעות יחזרו אליכם.

הסבר בדבר חשבון הארנונה

 1. המשלמים מלוא סכום הארנונה עד לתאריך: 31.1 לאותה שנת מס יקבלו הנחה של 2%
 2. המשלמים על פי הסדר הוראת קבע בבנק/אשראי יקבלו הנחה של 2% בארנונה יחוייבו ב-12 תשלומים או 6 תשלומים לפי בחירתם. נא לפנות למחלקת הגביה להסדרת הוראת הקבע.
 3. בקשות להנחות במיסים יש להגיש במחלקת הגביה עד לתאריך 31.10 לאותה שנת מס

טלפון לתשלומים במוקד: 072-2147339 באמצעות מענה קולי 24/7
באמצעות נציג שירות בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00 ובימי ו' בין השעות 08:00-12:00

חלופי דייר (מחזיק)

 1. עפ"י החוק חובה למסור הודעה בכתב למועצה על כל שינוי (חילופי מחזיק או תוספת שטח) שחל בנכס המחזיק.
 2. יש להמציא למחלקת הגביה חוזה שכירות/קניה של הנכס ותצלום ת.ז
 3. במקרה של שכירות נכס לתקופה של פחות משנה, חלה חובת התשלום על בעל הנכס.
 4. זכור, הודעה בכתב בלבד תביא לשינוי שם המחזיק בנכס ממועד מסירת ההודעה כאמור.
 5. להזכירך, יש לבצע חילופי מחזיק בתאגיד מים אזורי ת.מ.ר.

אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

המבקש אישור לרשם המקרקעין נדרש לביצוע הדברים הבאים:

 1. לשלם במזומן/אשראי את הארנונה עד למועד תוקפו ובגין האישור.
 2. לשלם במזומן/אשראי את כל החובות האחרים הרובצים על הנכס.
 3. להמציא העתק חוזה.
 4. אישור בעלות- נסח טאבו או מינהל.
 5. לדווח על כתובתם החדשה של המוכרים.

השגה וערר

מי שחייב בתשלום הארנונה כללית ראשי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה למנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

 1. הנכס בשלו נדרש התשלום אינו מצוי כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 2. נפלה טעות בציון סוג הנכס. גודלו או השימוש בו.
 3. הוא אינו מחזיק כמשמעותו בפקודת העיריות.

מנהל הארנונה ישיב תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת תשובת מנהל הארנונה בפני ועדת הערר.

על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי.

הסבר בדבר חשבון הארנונה

השגות ניתן להשיג רק בעבור השנה השוטפת.

כל נישום ראשי להשיג על חיוב שקיבל תוך 90 יום מקבלת החיוב, את ההשגה המנומקת יש להפנות למנהל הארנונה.

ההשגה יכולה להיות בשל אחת או יותר מאלה:גודל הנכס, סיווג הנכס, התחום המוניציפאלי של מיקום הנכס.

מועדי תשלום הארנונה:

מועד לתשלום הארנונה במלואה יחול ב-1.1 לאותה שנת מס.

מבלי לפגוע במועד זה ולנוחיות התושבים הוחלט לאפשר לשלם את החיוב הכולל בארנונה לכל השנה מראש עד 31. לאותה שנת המס או השישה תשלומים דו- חודשיים לחודש אי – זוגי כאשר כל תשלום צמוד עפ"י חוק, וזאת בתנאי שכל תשלום ישולם במועד. הסדר זה יאבד את תוקפו אם לא ישולם אחד מתשלומי הארנונה במועד, והמועצה תדרוש את מלוא יתרת החוב השנתי.