צו מיסים לשנת 2018

תעריפי הארנונה עודכנו בשיעור של: 2.18%.
בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992, ומכוח הוראות תקנות ההסדרים המשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1994), התשנ"ד – 1993, מוטלת בזאת ארנונה כללית שתשולם ע"י הבעלים ו/או המחזיקים בנכסים לשנת 2018 (לתקופה 01/01/2018 ועד 31/12/2018.

פרק א' – ההגדרות ופרוטים

 • 1.1 כל תחום שיפוט המועצה המקומית בני עי"ש הינו אזור אחד.
 • 1.2 מ"ר – מטר מרובע וגם / או חלק ממנה.
 • 1.3 שטח הבניין המשמש למגורים פירושו, כל השטח הבנוי ברוטו כולל (את מרכיבי השטח).
 • 1.4 שטח שאינו משמש למגורים:

השטח הבנוי של המבנה עפ"י מידות חוץ של המבנה לרבות חדרי כניסה, פרוזדורים, הול, שירותים, סככות, יציע, מרתפים, מקלטים, מרפסות וכל שטח מקורה אחר וכולל את הקרקע הצמודה לבניין עד שטח של 50 מ"ר.
יתרת שטח הקרקע תחויב לפי תעריף קרקע תפוסה.

1.5 סיווג נכסים

 • 1.5.1 מבנה מגורים – לרבות בתי אבות
 • 1.5.2 משרדים, שירותים ומסחר – לרבות מתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים, ובתי מרקחת, למעט בנקים וחברות ביטוח.
 • 1.5.3 בנקים – כהגדרת מוסד בסעיף 1 לחוק בנק ישראל (תשי"ד 1954), מבנים המוחזקים ע"י בנק או תאגיד, בשיטתו ו/או מטעמו וכל סוגי המבנים המשמשים לצורכי בנק, לרבות חברת ביטוח.
 • 1.5.4 תעשייה – לרבות מפעלי בנייה ומחצבות.
 • 1.5.5 מבנה חקלאי – מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצורכי חקלאות למעט מבנה ששטחו עולה על 500 מ"ר ולמעט מבנה שהשימוש שנעשה בו הינו תעשייה.
 • 1.5.6 מלאכה – לרבות מוסכים.
 • 1.5.7 בתי מלון – לרבות בתי הארחה ואכסניות.
 • 1.5.8 אדמה חקלאית – כמשמעותה בסעיף 269 לפקודת העיריות.
 • 1.5.9 קרקע תפוסה – כמשמעותה בסעיף 269 לפקודת העיריות. כל קרקע שאינה קרקע חקלאית משתמשים ומחזיקים אותה לא יחד עם בניין.
 • 1.5.10 נכסים אחרים – סוגי נכסים שאינם מפורטים לעיל.

פרק ב' – תעריפי חיוב לארנונה הכללית לשנת 2018 בש"ח למ"ר

2.1  מבנה מגורים סוג הנכס תעריף שנתי
  2.1.1 מבנה מגורים 101 39.32 ₪. למ"ר
  2.1.2 מבנה מגורים להוציא
מבנה מגורים צמודי קרקע
102 39.32 ₪. למ"ר
  2.1.3 נכסים המשמשים בחצר בית מגורים המשמשים
לצרכים ביתיים ושאינם צמודים מגורים: מבנה
עזר מחסנים וסככות ובלבד שאינם משמשים למגורים,
לעסק לתעשייה וכדו'
160 18.56 ₪. למ"ר
2.2                       חנויות, שירותים ומסחר    
  2.2.1  חנויות, שירותים ומסחר 301 105.65 ₪ למ"ר
  2.2.2 תחנות דלק מבנה 310 372.03 ₪ למ"ר
  2.2.3 מרפאות 320 188.98 ₪ למ"ר
  2.2.4 משרדים 330 215.5 ₪ למ"ר
 2.3                        בנקים  500  
 2.4                        תעשייה 440   
 2.5                          מלאכה   400   
 2.6                         אדמה חקלאית     
   2.6.1  פרדס או מטע  630  87.53 ₪ לדונם
  2.6.2 אדמה חקלאית לא מעובדת
(אדמת בור)
960 670.13 ₪ לדונם
  2.6.3 אדמה חקלאית אחרת 670 670.13 ₪ לדונם
2.7                          קרקע תפוסה 700 53.062 ₪ לדונם
2.8                           נכסים אחרים 250 188.86 ₪ למ"ר
2.9 מוסדות - למעט מקלטים ולרבות מחסנים, פטורים מתשלום ארנונה מכוח החוק, ישולמו דמי השתתפות לכיסוי הוצאות מיוחדות המוצאות לטובתם כגון: פינוי אשפה וכיוצ"ב בשיעור של שליש הארנונה  

פרק ג' – מועדים והסדרי תשלומים הנחות ופטורים

 • 3.1 מועד תשלום
 • המועד לתשלום הארנונה יחול ב-1/1/2018. לכל תשלום שיעשה לאחר מועד זה, יתווספו הפרשי הצמדה כחוק.
 • 3.2 הסדרי תשלום
 • 3.2.1 למשלמים מראש את כל המיסים עד 31/01/18 תינתן הנחה של 2%.
 • 3.2.2 מבלי לפגוע באמור לעיל ולנוחיות התושבים הוחלט לאפשר

לשלם את הארנונה בשישה תשלומים צמודי מדד על פי חוק, כדלקמן:

       להלן "ההסדר":

 •        3.2.2.1 "הסדר" זה יאבד את תוקפו אם לא ישולם אחד מתשלומי הארנונה במועדו והמועצה תהיה רשאית לדרוש את מלוא יתרת החיוב השנתי שתחילתו בתאריך 1.1.2018.
 •        3.2.2.2 "הסדר" זה לא יחול באם תידרש המועצה לתת אישור

       לביצוע פעולה כלשהיא במשרדי ספרי האחוזה ו/או היתרי בניה ו/או כל אישור אחר המעיד על גמר חשבון וסילוק חובות. במקרים אלה האזרח ישולם את החיוב במלואו במזומן.

 • 3.2.3 למשלמים בהסדר גבייה מרוכזת (הוראות קבע בבנק) יגבה

הסכום ב- 12 תשלומים שווים וצמודים כל 15 לחודש החל מ- 15 לינואר 2018 ותינתן הנחה של 2%.

 • 3.3 הנחות ופטורים

הנחות ופטורים יינתנו בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993.

 • 3.4 ערר על קביעת ארנונה כללית
 •     3.4.1 נישום רשאי להשיג תוך 90 יום מיום קבלת הודעות התשלום בפני מנהל הארנונה, וזאת מהסיבות הבאות:
 • 1. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
 • 2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • 3. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.
 •    3.4.2 על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
 •    3.4.3 ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לועדת ערר של הרשות המקומית.
 •    3.4.4 על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בתחום הרשות המקומי.

בברכה,
גארלה אריה
ראש המועצה המקומית בני עי"ש