דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2022

( ע"פ תקנה 7 (1-5) לתקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט – 1999 )

מידע אודות כלל הבקשות למידע

מספר

אחוז

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

16

89%

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

1

6%

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

1

6%

המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית

0

0%

הרשות הנחתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית אחרת

0

0%

סה"כ:

18

100%

מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו – 1

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

זמני טיול

מספר

אחוז

עד 15 יום

7

41%

בין 16-ל-30 יום

5

29%

בין 31-ל-60 יום

4

24%

בין 61-ל-120 יום

1

6%

מעל 120 יום

0

0%

סה"כ:

17

100%