המועצה המקומית בני עי"ש (להלן: "המועצה") מודיעה כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשות תמיכה לשנת הכספים 2023 בהתאם לנוהל תמיכות של רשויות מקומיות (להלן: "הנוהל").

על כל "מוסד ציבורי" הקיים ופועל בתחומי בני עי"ש ובכלל זה כל גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של תרבות, דת, תנועות נוער, שרות לאומי או מטרה אחרת המבקש לקבל תמיכה מהמועצה המקומית בני עי"ש לשנת 2023, עבור פעילות המתקיימת בתחומה, לנקוט בפעולות הבאות:

  • להגיש את טפסי הבקשה.
  • לצרף את כל המסמכים המתבקשים, כמפורט בנספח המצורף לטפסי הבקשה.

המועד האחרון להגשת הבקשות במסירה ידנית בלבד למזכירת מנכ"ל המועצה : עד לא יאוחר מיום 20/4/2023 שעה 12:00 (להלן: "המועד הקובע").

  • הגשת טופס הבקשה חתום בידי מורשי החתימה ורואה חשבון של המוסד הציבורי, הינה תנאי מקדמי לדיון בבקשה וקבלת התמיכה.
  • בקשות שיוגשו במועד מאוחר יותר ידחו ללא דיון, למעט מקרים חריגים.
  • העתקים מטפסי הבקשה והתבחינים שנקבעו במועצה ניתן לקבל במזכירות לשכת המנכ"ל אצל הגברת מורן אטיאס –  רחוב הכוהנים 4, בני עי"ש. טלפון לבירורים: 08-8595113.                         
  • באתר האינטרנט של המועצה                                                                 
  • בהצעת התקציב לשנת 2023 כללה המועצה את סעיפי התמיכה.

הבהרה: למועצה מונה חשב מלווה והיא נמצאת תחת תכנית הבראה. לפיכך,  הבקשות לתמיכה לשנת 2023 טעונות אישור חריג מטעם משרד הפנים

 להורדת הטופס לחצו כאן